Evropská unie hrou

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje další ročník soutěže o Evropskou jazykovou cenu Label!

Přihlásit můžete jakýkoli projekt z oblasti jazykového vzdělávání, který splňuje alespoň jednu z priorit pro rok 2016 a přináší do jazykové výuky něco nového. Ocenění může získat jakákoli instituce působící v oblasti jazykového vzdělávání.

Přihlášky zasílejte do 15. 3. 2016.

Více informací se dozvíte na webu Domu zahraniční spolupráce.

 

Základní informace

Dům zahraniční spolupráce vyzývá všechny realizátory zajímavých jazykových projektů k podání přihlášek do dalšího ročníku Evropské jazykové ceny Label.

Ocenění lze udělit jakémukoli inovačnímu projektu z oblasti jazykového vzdělávání, který splňuje kritéria a některou z priorit pro rok 2016. Může se jednat o projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení).

Stáhněte si Výzvupřihlášku a potvrzení statutárního zástupce pro rok 2016!

Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa vycházející z dokumentu vydaného Evropskou komisí v roce 1995 - „White Paper: Teaching and Learning towards the learning society", ve kterém si EU vytyčila za cíl napomoci občanům členských zemí ovládnout kromě mateřštiny minimálně další dva cizí jazyky.

Tradice udělování Evropské jazykové ceny Label v ČR začala koncem roku 2001, kdy byla Česká republika spolu s dalšími kandidátskými zeměmi přizvána, aby se podílela na tomto programu. Poprvé byly ceny uděleny v roce 2002.

V roce 2004 v rámci aktivit Evropské komise souvisejících s Akčním plánem na podporu jazykové rozmanitosti a jazykového vzdělávání zaznamenala Evropská jazyková cena Label rozšíření o další významnou aktivitu, kterou představuje individuální ocenění Evropský učitel jazyků roku. Na základě rozhodnutí Odborné poroty programu Label v roce 2007 je individuální ocenění v ČR udělováno jen jednou za dva roky.

 

Cíle programu

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační projekty z oblasti jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší publicitu, inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomoci jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvýšit zájem o oblast jazykového vzdělávání. Každoročně jsou oceňovány výjimečné projekty v oblasti vzdělávání.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení). Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů.

Odkaz na stránky Evropské komise zaměřené na podporu výuky jazyků a jazykové rozmanitosti: http://ec.europa.eu/languages/index_cs.htm

 

Obecná kritéria

Projekt předložený k ocenění musí splňovat jednak obecná kritéria stanovená Evropskou komisí a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit.

·  Projekt by měl být ve svém přístupu komplexní. Všechny prvky jazykového projektu – od žáků/studentů po učitele, od metod po materiály by měly směřovat k tomu, aby identifikovaly potřeby žáků/studentů a vycházely jim vstříc.

·   Projekt by měl ve svém národním kontextu nabízet přidanou hodnotu. To znamená jasné zlepšení výuky a studia cizích jazyků z hlediska kvality i kvantity. „Kvantita" se může týkat projektu, který podporuje studium více jazyků, zejména těch méně rozšířených, zatímco „kvalita" se může týkat zavedení vylepšených postupů, přístupů a metod.

·   Projekt by měl studenty i učitele motivovat ke zlepšování jejich jazykových dovedností.

·   Projekt by měl být originální a tvůrčí. Měl by představovat inovativní přístupy ke studiu cizích jazyků a současně zajišťovat vhodnost těchto přístupů pro danou skupinu žáků/studentů.

·  Projekt by měl klást důraz na evropské principy. Měl by být přizpůsoben evropské jazykové rozmanitosti a této výhody využívat – například prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Projekt by měl prostřednictvím jazykových dovedností aktivně podporovat porozumění mezi kulturami.

·   Projekt by měl být přenositelný a představovat případný zdroj inspirace pro jazykové projekty v institucích v ČR nebo v zahraničí.

 

Priority pro rok 2016

O evropských prioritách rozhoduje každý rok Evropská komise a o národních prioritách odborná porota programu Label. Pro rok 2016 byly na základě doporučení Evropské komise stanoveny tyto priority:

 1. Vícejazyčné školy a třídy – rozmanitost ve školách je pozitivum
  Tato priorita se zaměřuje na formální školní vzdělávání a věnuje pozornost také vícejazyčnosti a výuce jazyků na školách odborného vzdělávání a přípravy. Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label budou sloužit jako příklady dobré praxe vícejazyčných škol/tříd s důrazem na rozmanitost a interkulturní dialog, podporu jazykové rozmanitosti ve výuce jazyků a profesního rozvoje učitelů v této oblasti.Zvláštní pozornost by měla být věnována opatřením podporujícím děti, které neovládají vyučovací jazyk. Všechny děti by měly mít rovné příležitosti, aby ve škole využily svůj potenciál, a zvládnutí vyučovacího jazyka je pro to nezbytnou podmínkou.
 2. Společnost podporující jazyky – informální výuka jazyků
  „Společností podporující jazyky“ se rozumí sociální prostředí, v němž se aktivně podporuje výuka jazyků a interkulturní porozumění, v němž se propaguje vícejazyčnost a je vnímána jako pozitivní rys. Plně se respektují potřeby mluvčích všech jazyků a jazyková rozmanitost je prezentována jako přínos pro sociální začlenění i pro hospodářský rozvoj. Větší jazyková otevřenost evropských komunit s respektem k jazykovým zvláštnostem sousedních jazyků povede ke zkvalitnění úrovně výuky jazyků a zvýšení interkulturního povědomí. Existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout: využít znalosti multilingvních občanů, uskutečňovat výměny studentů atd., filmy a televizní pořady uvádět s titulky, za pomoci médií zprostředkovávat občanům kontakt s jinými jazyky a kulturami, podporovat projekty mezigeneračního učení, projekty cestovního ruchu, přeshraniční projekty atd.; využít postupů informálního učení, jako je rodinné, mezigenerační nebo komunitní vzdělávání.
 3. Výuka jazyků pro všechny
  Vítané jsou zejména projekty, které jsou cíleně zaměřené na jazykové vzdělávání osob s poruchami učení, se zdravotním postižením, osob ze sociálně rizikových skupin atd., tak, aby se díky jazykovému vzdělávání zvýšila možnost uplatnění těchto osob na trhu práce.
 4. Jazyková výuka v raném školním věku (5-8 let)
  O ocenění mohou žádat organizace realizující jazykové vzdělávací projekty v posledním ročníku MŠ a prvních třech ročnících ZŠ, neziskové a zájmové organizace působící v této oblasti. Důraz bude kladem na inovativnost přístupu k počátečnímu stádiu jazykového vzdělávání s ohledem na různorodé sociální a ekonomické zázemí dětí.

 

Kontaktní osoba, administrace Label:

Jana Votrubová - jana.votrubova@dzs.cz

Pavla Šabatková - pavla.sabatkova@dzs.cz

 

Soubory ke stažení

 
zpět