Evropská unie hrou

Výukové moduly o EU pro pedagogy SŠ: Občanem v EU


 

Osm nových výukových lekcí a materiálů, které se věnují aktuálním a kontroverzním tématům spjatým s Evropskou unií. Lekce i materiály jsou koncipované tak, aby vedly studenty k individuálnímu přemýšlení a skupinové diskuzi. Cílem představovaných lekcí je přispívat k rozvoji aktivního evropského občanství studentů středních škol, založeném na svobodném myšlení opírajícím se o fakta a porozumění. Každá lekce metodicky vede studenty k individuálnímu přemýšlení a skupinové diskuzi. Cílem lekcí není předkládat hotová řešení a hotové názory, ale pomoci studentům o problémech přemýšlet z různých úhlů pohledu. Všech 8 lekcí je zpracováno v prezentačním systému PREZI, který umožňuje učitelům nové možnosti interaktivní práce se studenty .

DVD s výukovými lekcemi je možné si vyzvednout v Evropském domě v Praze či v informačních střediscích EUROPE DIRECT po celé ČR!

 

Vznik a historický vývoj Evropské unie

Hlavní vzdělávací cíle:

 • Účastník se dozvídá důležité historické okolnosti vzniku EU.
 • Účastník je schopen identifikovat důležité historické milníky ve vývoji EU včetně významu, který pro vývoj EU měly.
 • Účastník porozumí vývoji EU v širším historickém a politickém kontextu.

Abstrakt:

Tento vzdělávací modul se zaměřuje na představení a vysvětlení skutečností, které vedly ke vzniku EU a podílely se na jejím dalším vývoji. Hlavní důraz je kladen na porozumění historickému a politickému kontextu vzniku a následného vývoje EU. Student bude znát nejenom důležité historické milníky vývoje EU, ale především je bude umět zasadit do kontextu tehdejší doby včetně významu, které s sebou konkrétní změny nesly.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Materiály ke stažení:

metodika, materiály, prezentace

 

Institucionální rámec fungování Evropské unie

Hlavní vzdělávací cíle:

 • Účastník rozpoznává základní principy fungování EU.
 • Účastník rozlišuje role jednotlivých institucí EU a je schopen vysvětlit, jaký je vztah EU a členského státu.
 • Účastník kriticky hodnotí silné i slabé stránky současného nastavení fungování EU.

Abstrakt:

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na představení institucionálního fungovaní EU včetně vztahu stát – EU. Hlavním cílem je porozumění principům, na kterých funguje EU, a kompetencím jednotlivých institucí ve spojitosti s uspořádáním v demokratické společnosti. Studenti budou schopni kriticky zhodnotit role a možnosti, kterými instituce EU disponují, včetně vztahu členský stát – EU.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Materiály ke stažení:

metodika, materiály, prezentace

 

Ekonomické aspekty EU

Hlavní vzdělávací cíle:

 • Účastník rozlišuje mezi vlivem globálního ekonomického systému a ekonomickými nástroji EU.
 • Účastník je schopen kriticky diskutovat klady a zápory jednotné měny – eura.
 • Účastník umí vysvětlit základní ekonomické vztahy mezi členskými státy a EU.

Abstrakt:

V tomto výukovém modulu se studenti dozvídají o základních ekonomických aspektech fungování EU. Naučí se rozlišovat mezi vlivem globálního ekonomického systému a nástroji, které k ovlivnění ekonomiky může EU využívat, včetně EMU, resp. společné měny – eura. Pochopení základních ekonomických aspektů fungování EU by studentům mělo umožnit kriticky reagovat na jednostranná tvrzení a diskutovat nad základními ekonomickými problémy EU.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Materiály ke stažení:

metodika, materiály, prezentace

 

Sociální aspekty Evropské unie

Hlavní vzdělávací cíle:

 • Účastník se seznámí se sociální politikou Evropské unie.
 • Účastník vnímá EU nejenom jako hospodářský projekt, ale i jako projekt sledující sociální cíle.
 • Účastník rozpoznává souvislost mezi hospodářskými a sociálními cíli EU.

Abstrakt:

Vzdělávací cíle z této oblasti se zaměřují na to, aby studenti byli schopni identifikovat EU nejen jako hospodářský projekt, ale i jako projekt, který usiluje o boj proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podporu spravedlnosti, vymýcení chudoby apod. Studenti se seznámí se základními prostředky, které EU v této oblasti využívá, a uvědomí si, že hospodářské cíle jsou komplementární se sociálními cíli.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Materiály ke stažení:

metodika, materiály, prezentace

 

Rozšiřování Evropské unie

Hlavní vzdělávací cíle:

 • Účastník je schopen identifikovat základní pravidla rozšiřování EU.
 • Účastník si uvědomuje, že rozšiřování EU je otázkou hlubších politických a historických souvislostí.
 • Účastník je schopen kriticky diskutovat problematiku rozšiřování EU.

Abstrakt:

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na představení procesu a možnosti rozšiřování EU. Studenti identifikují základní principy rozšiřování a seznámí se s dosavadním průběhem rozšiřování EU. Na tomto základě studenti porozumí, že rozšiřování EU není jen otázkou formálních pravidel, ale i hlubších politických a historických souvislostí. Zároveň s tím se seznámí s aktuálními otázkami, které se vážou ke stávajícím či potenciálním adeptům na budoucí rozšíření.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Materiály ke stažení:

metodika, materiály, prezentace

 

Česká republika v EU

Hlavní vzdělávací cíle:

 • Účastník kriticky zhodnotí roli ČR v EU.
 • Účastník si uvědomuje, že ČR je aktivní součástí EU, nikoliv pasivním příjemcem nařízení orgánů Evropské unie.

Abstrakt:

V tomto výukovém modulu se studenti dozvídají o vztahu České republiky a EU, konkrétněji jaké změny přineslo členství ČR v EU. Hlavní důraz je kladen na to, aby studenti porozuměli roli České republiky ve vztahu k EU – tj., aby Českou republiku vnímali jako aktivní součást a tvůrce Evropské unie, a nikoliv jen jako pasivního příjemce rozhodnutí „z Bruselu“. Tato tematická oblast navazuje na tematickou oblast Institucionální rámec fungování Evropské unie a rozšiřuje ji.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Materiály ke stažení:

metodika, materiály, prezentace

 

Občanem v EU

Hlavní vzdělávací cíle:

 • Účastník rozumí vztahu občanské společnosti a EU.
 • Účastník si je vědom, co mu přináší tzv. evropské občanství.
 • Účastník je schopen identifikovat základní možnosti, kterými může jako občan EU ovlivnit dění v EU.

Abstrakt:

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle podněcující žáky k porozumění významu aktivity a angažovanosti občana při snaze ovlivňovat dění v EU. Oblast částečně navazuje na předešlé cíle zaměřené na vztahy mezi institucemi EU, státu a EU a nově přidává vztah EU a občanské společnosti. Studenti se dozvídají, co přináší tzv. evropské občanství, jaký je vztah mezi EU a občanskou společností a jaké nástroje mají občané k dispozici, chtějí-li ovlivnit dění v EU.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Materiály ke stažení:

metodika, materiály, prezentace

 

Budoucnost EU

Hlavní vzdělávací cíle:

 • Účastník diskutuje aktuální dokumenty věnující se budoucnosti EU.
 • Účastník formuluje a diskutuje vlastní představy o budoucím vývoji EU.
 • Účastník si uvědomuje význam aktivního přístupu k formulaci budoucí podoby EU.

Abstrakt:

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle podněcující žáky k zamyšlení nad budoucností EU a k porozumění faktu, že budoucnost EU (a tedy i ČR) vychází z toho, do jaké míry se na formulaci budoucího vývoje (ať už jako ČR či občané EU) podílíme. Studenti se seznámí s aktuálními dokumenty, které se věnují budoucnosti EU (především strategie Evropa 2020), a kriticky diskutují možné podoby budoucí Evropské unie. Tato tematická oblast se do určité míry dotýká všech zmíněných okruhů, především pak tématu Rozšiřování EU.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Materiály ke stažení:

metodika, materiály, prezentace