Evropská unie hrou

Čtenářské tipy

Knihovní fond Evropského domu pro naše čtenáře pravidelně rozšiřujeme a aktualizujeme o nejnovější publikace týkající se evropské tematiky, ale i mezinárodního dění. O nových přírůstcích včetně jejich stručného obsahu budete pravidelně informováni právě v této sekci.

 

Příručka o evropských právních předpisech v oblasti azylu, hranic a přistěhovalectví:

Evropská úmluva o lidských právech (EÚLP) a právní předpisy Evropské unie (EU) poskytují stále důležitější rámec pro ochranu práv cizinců. Právní předpisy EU v oblasti azylu, hranic a přistěhovalectví se rychle rozvíjejí. Podstatná část judikatury Evropského soudního dvora pro lidská práva (ESLP) se týká zejména článků 3, 5, 8 a 13 EÚLP. Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) je stále častěji žádán o vyjádření stanoviska ohledně výkladu ustanovení právních předpisů EU v této oblasti. Toto druhé vydání příručky, které bylo aktualizováno až do prosince 2013, představuje srozumitelným způsobem právní předpisy EU a judikaturu obou evropských soudů. Příručka je určena pro právníky, soudce, státní zástupce, imigrační úředníky a nevládní organizace v EU a v členských státech Rady Evropy.

Celý obsah příručky v PDF formátu je ke stažení zde

 

Zdeněk Velíšek o Evropě:

Nová kniha respektovaného českého novináře Zdeňka Velíška mapuje prostřednictvím jeho komentářů otiskovaných v Evropských novinách hlavní evropské události posledních let a pomáhá uspořádat si myšlenky o Evropě.

Pár slov autora o knížce:

Protože přibližně od těch dob, kdy jsem v r. 2007 začal pravidelně psát do Evropských novin, ve mně shodou okolností taky narůstalo přesvědčení, že myšlenka sdružování národů Evropy do společného celku, do pevné struktury, začíná v naší zemi potřebovat systematický výklad, trvalou obhajobu, a dokonce ospravedlňování. A to přesto, že jsme s ní už spojili osud své země. Intuitivně už v devadesátých letech minulého století a pak oficiálně v roce vstupu do EU, tedy v roce 2004. Skepse v nás vzklíčila příliš brzo po bezstarostné euforii z „návratu do Evropy“, kterou jsme prožívali v prvních letech „sametové demokracie“. Po nich se v českých zemích rozhostila atmosféra tuhého pragmatismu a ten nás upoutal k náročné současnosti natolik, že jsme nechtěli nic vědět o rizicích budoucnosti, ani o cestě zemí kolem nás k vytvoření takové společné formace, která nám všem i našemu kontinentu usnadní je překonávat. Zúžili jsme si prostorový i časový horizont! A tak jsme dnes spíš ochotni přemýšlet o okamžitých nevýhodách spojení s druhými evropskými národy než o dějinném smyslu upevňování a rozšiřování evropského soustátí  (abych tu i já použil pro definici Evropské unie ten Havlův krásný a přesný termín z jeho úvodního slova pro první číslo Evropských novin). A právě ten chladný odstup od procesu evropského sjednocování, který se v některých z nás dokonce neustále prohlubuje, chce moje knížka ve svých čtenářích vykořenit.

Zdeněk Velíšek o Evropě, str. 7-8

 

Palíšková Marcela: Trh práce v Evropské unii: Historický vývoj, aktuální trendy a perspektivy

Fungování trhu práce je založeno na základních ekonomických principech, obdobně jako na jiných trzích i zde se střetává poptávka s nabídkou, subjekty na trhu práce se snaží maximalizovat svůj užitek. V čem tkví tedy jedinečnost a zároveň složitost fungování trhu práce? V jakých aspektech se trh práce liší od ostatních trhů? Jaké jsou aktuální problémy a perspektivy dalšího vývoje evropského pracovního trhu? To jsou otázky, na které se kniha snaží odpovědět. Jedinečnost této publikace spočívá především v tom, že poskytuje „komplexní“ pohled na danou problematiku. Přívlastek „komplexní“ zde není chápán ve smyslu zachycení všech aspektů a procesů, s nimiž se lze na trzích práce setkat, ale zkoumání klíčových trendů komplexně, tj. v širších souvislostech – zejména ekonomických, historických, právních a sociálních.

Hlavní pozornost je přitom zaměřena na důsledky procesu globalizace na evropský trh práce a problematiku nezaměstnanosti. Zkoumána je mj. otázka vlivu kvality pracovní síly jak na konkurenceschopnost jednotlivých zemí, tak z hlediska jedince a jeho uplatnění na trhu práce. Kromě vymezení základních problémů evropského pracovního trhu se kniha zabývá také jejich příčinami, makroekonomickými souvislostmi a hledá cesty a nástroje, jak tyto problémy řešit. Jedna z kapitol je zaměřena také na český pracovní trh a jeho specifika; v závěru této kapitoly jsou pak formulována doporučení, jejichž realizace by mohla vést k lepšímu fungování pracovního trhu a zmírnění některých závažných problémů. 
 

Ochrana osobích údajů na pracovišti

Publikace se pokouší srovnat odlišné postupy ve čtyřech zemích EU (Polsku, České republice, Chorvatsku a Bulharsku) a najít z pohledu fyzické osoby hledající zaměstnání nebo zaměstnané v některé ze zemí Evropské unie obecná pravidla, která by na poli ochrany osobních údajů mohla být společná pro všechny nebo alespoň pro většinu členských zemí. Zaměřuje se zejména na osoby, které hledají práci nebo už jsou zaměstnány, ať už ve veřejném nebo v soukromém sektoru. Příručka pokrývá celou časovou osu pracovního vztahu – od hledání volného pracovního místa a zasílání životopisu možným zaměstnavatelům či pracovním agenturám přes přijímací pohovor až k době existence pracovně právního vztahu. Tato publikace je výsledkem mezinárodní spolupráce úřadů pro ochranu osobních údajů čtyř partnerských zemí, a to v rámci projektu Leonardo da Vinci, Partnerství (CZ/12/LLP-LdV/PS/P/134036).

V knihovně Evropského domu naleznete také dvě další publikace zabývající se problematikou ochrany osobních údajů, která se mimo jiné dotýká portfolia české nominované kandidátky na eurokomisařku Věry Jourové:

Ochrana osobních údajů. Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele a                                       Provozování kamerových systémů. 

Tištěné verze publikací můžete na vyžádání získat v Evropském domě.

 

Fakta a čísla o Evropské unii - vydání z července 2014 

Tato publikace byla poprvé vytvořena v roce 1979 u příležitosti prvních přímých voleb do Evropského parlamentu. Od té doby je pravidelně upravována a revidována. Jejím cílem je poskytnout celkový přehled o institucích a politikách Evropské unie a o úloze, kterou v jejich vývoji hraje Evropský parlament, a to jednoduchou a stručnou formou přístupnou i laické veřejnosti. Obsah fakt a čísel je rozdělen do šesti hlavních témat, a to: Systém fungování Evropské unie, Evropa občanů, Vnitřní trh, Hospodářská a měnová unie, Odvětvové politiky, Vnější vztahy EU.

Fakta a čísla jsou koncipována jako souhrnné věcné pojednání, takže je mohou využít i odborníci, státní úředníci či studenti, kteří se věnují evropským záležitostem.

 

Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU - předpoklady a bariéry jejich překonání 

Evropská unie se problémům spojeným s rozdíly v konkurenceschopnosti mezi jednotlivými členskými státy EU i otázce zvyšování konkurenceschopnosti Evropské unie jako celku oficiálně věnuje minimálně od roku 2000, kdy přijala svou první desetiletou strategii konkurenceschopnosti nazvanou Lisabonská strategie.Od roku 2010 pak Evropská unie realizuje další desetiletou strategii konkurenceschopnosti s názvem Evropa 2020. Evropská unie vnímá svou konkurenceschopnost jako určující faktor svého postavení v globální ekonomice a rozdíly v konkurenceschopnosti mezi členskými státy EU jsou považovány za limitující faktor efektivního fungování vnitřního trhu Evropské unie i hladkého fungování eurozóny.

V této souvislosti je důležité vědět, jaká je metodika měření a hodnocení konkurenceschopnosti ekonomik, protože z této metodiky vyplývá, co vlastně konkurenceschopnost ekonomik znamená, o čem vypovídá. Rovněž je podstatné vědět, jaké jsou cíle strategií konkurenceschopnosti Evropské unie, jaká opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti EU a jejích členských států se v rámci těchto strategií realizují a jaké jsou jejich skutečné výsledky. Také je podstatná otázka, jaká je povaha rozdílů v konkurenceschopnosti mezi členskými státy Evropské unie a jakým způsobem tyto rozdíly ovlivňují fungování vnitřního trhu EU i fungování eurozóny. V neposlední řadě by měla být věnována pozornost také tomu, nakolik je konkurenceschopnost Evropské unie a jejích členských států ovlivňována právem EU a do jaké míry je konkurenceschopnost ekonomik sledována a hodnocena v rámci mnohostranného hospodářského dohledu nad státy eurozóny a ostatními zeměmi Evropské unie.

Všemi výše uvedenými otázkami a problémy se zabývala jednodenní vědeckopopularizační konference na téma „Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání“, která se uskutečnila dne 11. dubna 2014 v Domě umění města Brna. Na konferenci byly prezentovány výsledky domácího i zahraničního výzkumu týkajícího se probírané problematiky. S jejich poznatky a závěry se můžete seznámit prostřednictvím předkládané publikace. Její první část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizační konferenci. V druhé části publikace jsou pak zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizační konference. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.

manažer projektu

PhDr. Jiří Malý, Ph.D.

 

Hodač Jan; Lacina Lubor; Strejček Petr: Evropské křižovatky 

Protože se historie, struktura a fungování Evropské unie významně dotýká nás všech, kteří v ní žijeme, je hlasité po­jmenování některých jejích slabin či přímo kritických míst více než žádoucí. Věcná polemika a argumenty podložená kritika je ale tradičně slyšet nejméně, zatímco na základě bizarních malič­kostí EU hlasitě kritizuje kdekdo, často bez reflexe souvislostí či pointy. Laciné politické body jsou totiž odjakživa atraktivní pro populisty zleva, zprava či vlastně odkudko­li, stejně jako naivně rychlé politické „recepty“ na vyřešení (pseudo)problémů. Ambicí této knihy je vysvětlit základní fungování unijních institucí, podrobně a názorně popsat slabá místa v politickém systému Unie a objasnit jeho tzv. demokratický deficit. Vedle toho se čte­nář seznámí se základními konturami a historickými trendy, které Unii dotvářejí a provázejí již přes 60 let.

 
Kniha Evropské křižovatky nabízí čtenáři zajímavý pohled na strukturu i zákulisí institucí Evropské unie. Zároveň se snaží odpovědět na otázky, jaké je v tomto systému postavení občana / voliče a jakými cestami se může Evropská unie ubírat v dalších letech. Na základě toho, jak a v jaké politické atmosféře se Evropská unie v průběhu uplynulých desetiletí utvářela, lze vysvětlit některé její dlouhodobé problémy. Určitá řešení těchto problémů nabízí také tato kniha. Autoři přitom pro své závěry využívají politologické, historické i ekonomické argumenty.

 

EUROPE: Giving shape to an idea

Europe has existed down the centuries as a myth, a geographical area, an idea, a source of identity, and much else besides. Recently it has taken more concrete shape in the form of a Union of member states working together within a unique legal and political framework in pursuit of a common destiny. An awareness of the need to harness the political forces of Europe within some sort of framework, whether that take the form of a treaty, founding charter or constitution, has existed for a long time. It first appears with Dante, since when the search has continued throughout the centuries until after the Second World War when the founding treaties of the European Community, and subsequently European Union, took shape. During this time thinkers from very different backgrounds reflected on, and wrote about, how to bring peace and reconciliation to the continent of Europe.

This book aims to present a part of European history which is little known - of successive attempts to give concrete shape to that ambitious vision. In doing so, it shows that the objective of Europe at peace with itself has roots which go back deep in history, and that many of the ideas put forward to achieve that objective over the years contained the seeds of the European Union as it exists today.

Obsah ke stažení zde

 

Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla

Knižní debut Tomáše Sedláčka, lektora Karlovy univerzity, publicisty, někdejšího poradce ex-prezidenta Václava Havla, nyní ekonoma ČSOB a člena vládní rady NERV. Toto dílo dobře ukazuje, jak barvitě dokázali naši předkové přemýšlet o majetku, vlastním užitku, společenském blahu a všem ostatním, co s ekonomií souvisí. Autor v první části bere čtenáře na dobrodružnou pouť k počátkům civilizace a na příkladech starých Sumerů, Židů či antických myslitelů dokládá, jak inspirativní je sledovat proměny lidského tázání očima ekonoma. 
Poté, co autor představí nečekaně pestrou škálou pramenů od Eposu o Gilgamešovi přes Bibli a Komenského až po moderní ekonomy, přichází v druhé části s kritickou reflexí dnešní doby. Kniha vrcholí provokativní pasáží na téma, proč je věda (nejen ekonomická) nevědecká a nespolehlivá, a končí analýzou současné finanční krize jako příležitosti pro to, aby člověk znovuobjevil sám sebe i svůj vztah k věcem hmotným i duchovním.

 

 

 
 
zpět